EST. 2000

☎ 044 545 5255 Kari

☎ 044 259 9997 Jyri

myyn­ti @ auto­va­rus­ta­mo . com

Optim Auto­va­rus­ta­mo

Olem­me Iisal­mes­sa toi­mi­va yri­tys, jon­ka toi­men­ku­vaan kuu­luu hen­ki­lö-ja paket­ti­au­to­jen varus­te­lu ja muu­tos­työt. Suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me asiak­kai­den toi­veet, oli­pa kysees­sä ras­kaan kalus­ton huol­toau­to, tai vaik­ka koi­ra­har­ras­ta­jan ajopeli.

Toi­min­ta alkoi 2000-luvun alus­sa tar­joa­mal­la vane­roi­ti­pal­ve­lut auto­liik­keil­le. Kysyn­nän kas­vaes­sa lisä­sim­me vali­koi­maan Modul Sys­tem auto­ka­lus­teet, joka tar­jo­aa tänä päi­vä­nä laa­jan vali­koi­man kalus­teis­ta aina säh­köi­siin lisä­va­rus­tei­siin. Kaut­tam­me saat valo­rau­das­ta veto­kouk­kuun, ja pal­jon muu­ta mitä sii­hen väliin mahtuukaan.

Kalus­teet

Kaut­tam­me saat Modul-Sys­tem huol­toau­to­ka­lus­tei­siin yksi­löl­li­sen suun­nit­te­lun, asen­nuk­sen ja huol­lon takui­neen. 

Modul-Sys­tem on yksi maa­il­man joh­ta­vis­ta auto­ka­lus­te­val­mis­ta­jis­ta. lähes 50 vuo­den koke­mus auto­ka­lus­tea­lal­ta. Tuot­teet, euroop­pa­lai­sen TÜV-stan­dar­din mukaan, laa­tu ser­ti­fioi­tu ISO 9001 stan­dar­di ja Tör­mäys­tes­tien suo­rit­ta­mi­seen käy­te­tään Vol­vo Cars Safe­ty Cent­ren ja mui­den maa­il­man tun­ne­tuim­pien tur­val­li­suus­kes­kus­ten osaamista.

Myym­me ja asen­nam­me erit­täin kes­tä­vät ja laa­duk­kaat Modul-Sys­tem ‑huol­toau­to­ka­lus­teet.

Tuot­teet

Modul Sys­tem auto­ka­lus­teet-laa­tua ja

 • Kuor­ma­tuet – esim. rul­la­kon kiin­ni­tys paket­ti­au­ton väliseinään
 • Astin­lau­dat – autoon ja autos­ta tur­val­li­ses­ti joka säällä
 • Peruu­tus­ka­me­rat – näky­vyyt­tä ja turvallisuutta
 • Valoraudat/kylkiputket – valoil­la tai ilman
 • Kat­to­te­li­neet
 • LED-työ­va­lot ja kau­ko­va­lot – sisäl­le ja ulos
 • Invert­te­rit — lataa akut val­miik­si autossasi
 • Veto­kou­kut
 • Läm­mit­ti­met

Vane­roin­nit

Mal­li­koh­tai­nen vane­roin­ti on pit­kä­ai­kai­nen sijoi­tus käyt­tö­mu­ka­vuu­teen ja helppouteen.

 • Vane­roin­nin ansios­ta tava­ra­ti­la on help­po pitää siis­ti­nä ja se kes­tää parem­min kulu­tus­ta ja sei­niin koh­dis­tu­via iskuja.
 • Vane­roin­nil­la auton tava­ra­ti­lan melu­ta­so on pie­nem­pi ja sei­nien
  hikoi­lu vähe­nee vaih­te­le­vis­sa talviolosuhteissa.
 • Muo­toon lei­kat­tu kumi­mat­to estää alus­tas­ta nouse­vaa ään­tä ja
  vähen­tää tava­roi­den liu­ku­mis­ta lattialla.
 • Lisäk­si nyky­ai­kai­nen Taki ‑kiin­ni­tys­kis­ko­jär­jes­tel­mä tar­jo­aa
  moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det eri­lai­siin tarpeisiin.

Ajo­neu­vo­jen muu­tos­työt

Teem­me eri­lai­set hen­ki­lö­au­to­jen muu­tos­työt asiak­kai­den toi­vei­den mukaan:

 • eri­koi­sau­tot- etuau­tot, eläin­lää­kä­ri­au­tot, harrasteautot 
 • muu­tos­työt pakettiautoksi
 • pick-up ‑varus­te­lut
 • väli­sei­nät
 • jat­ko-ohjaa­mot

Ota yhteyt­tä

Soi­ta 044 545 5255 tai lähe­tä meil­le viesti!

10 + 15 =

Osoi­te

Mak­ka­ra­lah­den­ka­tu 29
74120 IISALMI

Puhe­lin

☎ 044 545 5255 Kari
☎ 044 259 9997 Jyri

Säh­kö­pos­ti

myyn­ti @ auto­va­rus­ta­mo . com

Seu­raa mei­tä sosi­aa­li­ses­sa mediassa!